گالری

برگزاری دوره رهبری سازمانی

برگزاری دوره رهبری سازمانی با همکاری موسسه رویش کوثر به میزبانی شرکت اجداد دیزباد مورخ 1402/10/24