کمیته‌های تخصصی شرکت

کمیته حسابرسی

 • مشاهده
رضا غلامی زهان
رئیس کمیته
 • مشاهده
اصغر جغتائی
دبیر کمیته
 • مشاهده
علی شورورزی
عضو کمیته
 • مشاهده
میثم جعفرنژاد
عضو کمیته

کمیته ریسک

 • مشاهده
رضا غلامی زهان
رئیس کمیته
 • مشاهده
سید مرتضی تقدیسی
دبیر کمیته
 • مشاهده
شهریار بابائی
عضو کمیته
 • مشاهده
محمد رام برزین
عضو کمیته

کمیته انتصابات

 • مشاهده
رضا غلامی زهان
رئیس کمیته
 • مشاهده
شهریار بابائی
عضو کمیته
 • مشاهده
محمد رام برزین
عضو ناظر کمیته