معرفی شرکت

شرکت های طرف مشارکت در حوزه مرغ اجداد

پروژه آرین

• محوریت از زنجیره به سمت پروژه آرین
• ارتقاء سطح تولید از مادری به اجداد و اجداد کبیر
• از فعالیت استانی و منطقه ای به ملی
• مشتریان از گوشتی به مادری و اجدادی
• شرکت رقیب از داخلی به بین المللی
• از رقابت کامل به رقابت نسبی و ناقص
• از شرکت کاملا اقتصادی به اقتصادی-تکلیفی (همکاری با نهادهای نظارتی و وزارتخانه جهاد کشاورزی)
• مجری بحث اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در در بحث طیور ، سطح تمایز و مزیت رقابتی از داخلی به لاین آرین

مطالعه بیشتر

هدف شرکت

شرکتی پیشرو در تولید و عرضه مستقیم گوشت و فرآورده های متنوع مرغ و نهاده¬های مرتبط از لحاظ کمی و کیفی به واسطه استقرار نظام یکپارچه زنجیره تولید (ازمزرعه تا بشقاب مصرف) با سهم حداکثری تولید و عرضه مشارکتی تحت برندی معتبر و قابل اتکا در منطقه شرق و شمال شرق کشور و حضور در بازارهای منطقه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی.

ایجاد بستر مناسب

ایجاد بستری مناسب

بهبود سطح رفاه

بهبود سطح رفاح مردم

گام نهادن در مسیر توسعه کشور

توسعه کشور

20
کارخانه و فارم
20000
اشتغال غیرمستقیم
70
درصد تولید جوجه اجداد آرین در کشور
35
درصد تولید کل جوجه یکروزه مادر کشور