گالری

آموزش تکمیلی مدل تعالی سازمانی

برگزاری کلاس‌های آموزش تکمیلی مدل تعالی سازمانی برای معاونین، مدیران و پرسنل شرکت با حضور مشاور تعالی سازمانی